Punktovi

Stan Jelene Manojlović - Bugarke

Dok njemačke oklopne kolone prodiru prema Zagrebu, na Titovu inicijativu održan je 8. IV. 1941. u stanu Jelene Manojlov-Bugarke sastanak članova CK KPJ i CK KPH. Prisutni su: Josip Broz Tito, Rade Končar, Josip Kraš, Sretan Žujović, Aleksandar Ranković, Stipe Ugarković, Marko Orešković, Vladimir Bakarić, Dragutin Saili, Andrija Hebrang, Jakov Blažević i Antun Rob. Analizirana je politička situacija u zemlji i konstatirano je da Jugoslavija nema podrške u postojećim buržoaskim političkim partijama, a ni snaga koje bi u stanju bi bile u stanju ozbiljno se oduprijeti agresoru.Ispravno je predviđeno: samo je pitanje sata ili minuta kada će Nijemci okupirati Zagreb, pa stoga treba iskoristiti situaciju, naoružati zagrebačke radnike i ostale antifašistički raspoložene građane i pružiti oružan otpor Nijemcima. Zaključeno je da se uputi delegacija komandantu armijske oblasti sa slijedećim zahtjevima: 

  • za predaju oružja svim radnicima i organiziranje obrane grada
  • za razoružanje petokolonaša
  • da se puste iz zatvora i koncentracionih logora politički zatočenici;
  • hapšenje i predavanje vlastima svih sabotera i subverzivnih elemenata.

Delegacija je nastupila u ime svih slojeva patriotski i antifašistički raspoloženog građanstva, pa je tako, sudeći po zvanjima i društvenoj pripadnosti delegata, i sastavljena. Antun Rob i Vlado Mutak, obojica metalski radnici, predstavljaju u toj delegaciji zagrebački proletarijat. Rob je u to vrijeme sekretar Mjesnog komiteta. Mutak je u partijskom komitetu željeznice. Dr Pajo Gregorić, liječnik i član CK KPH, dr Mladen Iveković i Jakov Blažević, pravnici, ušli su u delegaciju kao predstavnici inteligencije.

Komandant armije bio je armijski general Jurišić. Pri prvom pokušaju delegaciji nije uspjelo sastati se s njim. Primio ih je samo njegov ađutant. [...] 10. travnja ponovno su kod ađutanta. Obavještava ih da komandant nije slobodan, jer ide na sastanak banu Šubašiću. Ipak, sreli su ga u hodniku. Paji Gregoriću je uspjelo nametnuti mu razgovor i djelomično izložiti zahtjeve. Jurišiću se žurilo. Predložio je da ga pričekaju, ali se nije vratio. Prethodnice njemačke vojske približavale su se Zagrebu i za sve je već bilo prekasno.

Tih dana dr Vladimir Bakarić i Josip Kraš posjetili su i podbana dr Svetozara Ivkovića. Iznijeli su približno iste zahtjeve, također bez rezultata. 

Ivan Šibl, Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve (Zagreb: Naprijed, 1967.), 60-62.

Podijeli

Prva godina okupacije, travanj 1941. – proljeće 1942.
PRETRAGA